HOGE KWALITEIT
PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Wereldwijd bekend, sinds 1978

Beste bezoeker, welkom!

Verhuur voorwaarden

VOORWAARDEN T.B.V. HUREN BIJ SPOTLE.NL
l.Spotle.nl garandeert u een probleemloze huurmachine, die in goede staat
verkeert.
2.Na ontvangst van uw borgsom zal Spotle.nl de huurmachine franko binnen
enkele dagen aan u leveren.
3.De minimale huurperiode is 1 week van 7 dagen, waarvan slechts 5 werkdagen
aan u berekend zullen worden.
4.Tijdens de huurperiode dient de gehuurde machine volgens de medegeleverde
onderhouds-en smeervoorschriftyen onderhouden te worden.
5.Gebreken ontstaan door verkeerd gebruik enJof geen onderhoud enJof schade
aan de machine worden in rekening gebracht.
6.De mede geleverde 5 puntlasboren per machine worden altijd doorberekend bij
de huur en blijven in uw bezit.
7.Evt.gebreken aan de huurmachine dienen per omgaande,liefst schriftelijk,
aan Spotle.nl gemeld te worden.
8.Bij de huur van meerdere machines tegelijk zal het bedrag van de totale
borgsom bestaan uit het aantal gehuurde machines x de desbetreffende
te betalen borgsom.
9.De reeds betaalde borgsom, voordat de huurperiode zal ingaan, zal bij de eind"
afrekening beschouwd worden ,als een vooruitbetaling, eksklusief 21 % btw.
1O.Bij een evt. wijziging en/of overschrijding van de overeengekomen huurperiode
zal dit, liefst schriftelijk, aan Spotle.nI medegedeeld moeten worden.
l1.Het totale huurbedrag van de huurperiode, verhoogd met 21 % btw, zal na
be eindiging van deze gebruikstijd, na retourontvangst, direkt worden
verrekend met de reeds betaalde borgsom.
Deze faktuur met de eindafrekening zult u per post ontvangen, waarna een
evt. terugbetaling gerealiseerd zal worden.
Voor betalingen hoger dan de betaalde borgsom geldt een betalingstermijn
van maximaal 30 dagen.
12.Na het betalen van de eindafrekening van een aaneengesloten huurtijd van
minimaal vier (4)weken ,kan de gehuurde machine, indien u dit wenst, door u,
tegen een zeer interessante prijs worden overgenomen, waarbij rekening
gehouden zal worden met reeds betaalde huurvergoedingen. .
13.Indien de huurmachine niet of slechts gedeeltelijk terugontvangen zal worden,
zal het bedrag van de borgsom direct aan Spotle.nl vervallen.
14.Bij het uitblijven van de betaling van een eindafrekeningsfaktuur, die hoger is
dan het totaal van de borgsomtmen) ,waarvoor een betalingstermijn van
30 dagen geldt, zal na 45 dágen na faktuurdatum, een externe
incassoprocedure worden gestart. Hiervan kan mogelijkerwijze registratie bij
het BKR in Tiel plaatsvinden.
15.Nadat wij uw opdracht voor het huren hebben ontvangen, zullen wij u een
orderbevestiging enJof een bewijs zenden met het bedrag van de borgsom
hierop vermeld en de duur van de gevraagde huurperiode.